เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเบตง และโรงพยาบาลเบตง รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออกในช่วงฤดูฝน หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเบตง จำนวน 36 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

วันนี้ (18 ส.ค. 60) ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า เขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง และนายแพทย์จิตติ จันทรมงคล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด อสม.เบตง ชาวบ้านในชุมชนแกรนด์วิลล่า ร่วมเดินรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออกในเขตชุมชนแกรนด์วิลล่า แจกเอกสารแผ่นผับโรคไข้เลือดออก และแจกทรายอะเบท ทรายจีพีโอ-1 กำจัดลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ ให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง พ่นตามท่อระบายน้ำและตามจุดต่างๆ ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลายในช่วงฤดูฝน หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเบตง จำนวน 36 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า การลดความเสี่ยงของประชาชนในชุมชนต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออก ต้องมีการการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ร่วมมือกับโรงเรียน ชุมชน สถานที่ราชการต่างๆ การจัดหาสารฆ่าลูกน้ำ การพ่นหมอกควันและ สารเคมี การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การใช้วิธีทางธรรมชาติในการกำจัดลูกน้ำ และสำคัญที่สุด คือ การรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันเทศบาลเมืองเบตง จึงได้มีการจัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออกขึ้น โดยเริ่มต้นจากชุมชนแกรนด์วิลล่าเป็นชุมชนนำร่องที่จะต้านโรคไข้เลือดออก

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนร่วมมือร่วมใจในการควบคุมกำจัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชน การให้ความรู้ ความเข้าใจ และร่วมรณรงค์การควบคุมและทำลายแหล่งเพาะยุงลายบริเวณรอบบ้านที่พักอาศัย และทุกวันศุกร์ชาวบ้านต้องช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบริเวณบ้านของตนเอง เช่น ในแจกันดอกไม้ น้ำขังภายในบ้านควรกำจัดให้สิ้นซาก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย

ด้านนายแพทย์จิตติ จันทรมงคล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลเบตงได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 25 ราย เพศหญิง 11 ราย ในกลุ่มอายุ 5-9 ปี ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตำบลธารน้ำทิพย์ อัตราป่วยเท่ากับ 117.01 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ตำบลตาเนาะแมเราะ อัตราป่วยเท่ากับ 82.92 ต่อประชากรแสนคน ตำบลเบตง อัตราป่วยเท่ากับ 80.05 ต่อประชากรแสนคน ตำบลอัยเยอร์เวง อัตราป่วยเท่ากับ 34.76 ต่อประชากรแสนคน และตำบลยะรม อัตราป่วยเท่ากับ 11.5 ต่อประชากรแสนคน

ซึ่งโรคไข้เลือดออกเป็นโรคคิดต่อซึ่งมียุงลายบ้านและยุงลายสวน เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญของการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดที้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมากเนื่องจากฝนที่ตกลงมา ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์การเพิ่มจำนวนประชากรของยุงลายพาหะนำโรคได้เป็นอย่างดี การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพควรต้อง เตรียมพร้อมควบคุมกำจัดยุงลายก่อนจะถึงช่วงฤดูการระบาดของโรคเพื่อลดจำนวนประชากรของยุงลายในพื้นที่

003

001\002

แบ่งปัน