เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดย นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกยะลา ได้จัดกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ ขึ้นที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ เทศบาลเมืองสะเตงนอก (ตลาดเฉลิมพระเกียรติ) ม.4 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลสะเตงนอก มีกิจกรรมร่วมกันด้วยการร่วมการทำขนมกวนอาซูรอ เสริมสร้างสังคมแห่งความร่วมมือกัน มีการแบ่งปันกัน และสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้มิติของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ร่วมเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำขนมอาซูรอ ที่มีคุณค่าทางสารอาหาร ประหยัด ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจน ส่งเสริมให้เยาวชนและประขาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีความเข้าใจกัน ชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีทั้งชมรมอีหม่ามสะเตงนอก ขมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำขุมชน สภาเด็กและเยาวชน ต.สะเตงนอก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วม และมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทำขนมกวนอาซูรอ จำนวน 5 กระทะ ประกอบด้วย โรงเรียนนิบงพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสะเตงนอก หมู่บ้านหมู่ที่ 9 ชุมชนวัดตรีมิตร ชุมชนไม้งาม ชุมชนรวมใจพัฒนา ตำบลสะเตงนอก มัสยิดนัดโต๊ะโมง และเทศบาลเมืองสะเตงนอก นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายสาธิตการทำขนมอาชูรอให้แก่เด็กและเยาวชน การบรรยายเรื่องการใช้ชีวิตแบบพอพียง การบรรยายเรื่องโภชนาการคุณค่าสารอาหารและสุขลักษณะของขนมกวนอาซูรอ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง การร่วมกันทำขนมอาซูรอของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงขนมอาซูรอ แบ่งปัน แจกจ่ายแก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสตามชุมชน อีกด้วย

ขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนางประนอม พูลศรี ผช.ผญบ.ม.9/ อสม./ปธ.ชุมชนรวมใจพัฒนา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม อีกทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีของชาวมุสลิมด้วย

สำหรับประเพณีกวนขนมอาซูรอ เป็นประเพณีประจำท้องถิ่น ของตำบลสะเตงนอก เป็นประเพณีชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม นับที่มีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคำว่า อาซูรอ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือ การนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้ง ชนิดคาว และหวาน โดยประชาชนในท้องถิ่นจะมีการรวมตัวกัน และช่วยเหลือกันทำขนม กวนร่วมกัน ช่วยกันทำ และมีการแบ่งปันกัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพียง เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของชุมชน

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน