รองเลขาธิการ ศอ.บต. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมฟาร์มวัวมาตรฐานตามมติ กพต. ขับเคลื่อนการพัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายชนธัญ แสงพุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหาร ศอ.บต. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยหน่วยงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา สหกรณ์การเกษตรอัสลาม จำกัด เทศบาลสะเตงนอก ภาคประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติราชการในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านนัดโต๊ะโมง เทศบาลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมการพัฒนาฟาร์มวัวมาตรฐานลำดับแรก ๆ ของจังหวัดยะลา ภายใต้มติ กพต. ครั้งที่ 3 /2565 เรื่องกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ตามโครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2565 – 2571)

สำหรับการดำเนินการของฟาร์มเลี้ยงวัวดังกล่าว เป็นการร่วมลงทุนระหว่างสหกรณ์การเกษตรอัสลาม จำกัด บริษัท ไอบีซีไอ และสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา มีการดำเนินการไปแล้วที่สำคัญ คือ การปลูกกระถินยักษ์ กว่า 40 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านบือราเป๊ะ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และเตรียมการขยายผลการเพาะปลูกไปยังหมู่บ้านกาโสด ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา อีก 500 ไร่

ซึ่งปัจจุบัน พบว่า ต้นกระถินยักษ์ที่ปลูกมีความสูงกว่า 2 เมตร เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวไปทำอาหารสัตว์ได้ โดยกระถินยักษ์จะให้ค่าโปรตีนสูงถึงร้อยละ 12 เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำไปเป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะเกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายยอดกระถินยักษ์สูงเฉลี่ยไร่ละ 5,000 บาท ทำให้ราคาอาหารสัตว์ถูกลง เหลือเพียงกิโลกรัมละ 4.0-4.5 บาทเท่านั้น ทำให้คาดการณ์ว่ากระถินยักษ์จะเป็นพืชอาหารสัตว์ที่จะส่งเสริมการปลูกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นพืชที่ให้คุณค่าทางสูงซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักวัวต่อตัวต่อวันได้ถึง 1.0-1.7 กิโลกรัม

ในขณะที่การเตรียมการเลี้ยงวัวในครั้งนี้ มีจำนวนวัวเพศผู้ จำนวนทั้งสิ้น 26 ตัว กลุ่มใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงขุนประมาณ 6 เดือน จะสามารถให้ผลตอบแทน หลังหักค่าใช้จ่ายได้มากถึง 300,000 บาท และยังมีการนำเทคโนโลยีชาวบ้าน โดยนำกาบมะพร้าวสับรองพื้นคอกวัว ให้วัวได้ยืนบนพื้นที่แห้ง และพร้อมกันนั้นเมื่อวัวถ่ายมูลและปัสสาวะลงพื้นก็จะคลุกเคล้ากับกาบมะพร้าวที่รองพื้น ก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์จำหน่าย ในราคากระสอบละ 100 บาท (25 กก.) จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยได้อีกหลายหมื่นบาท

การดำเนินการในระยะต่อไป กลุ่มวางแผนพัฒนาฐานแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูก โดยการจัดทำระบบการันตีการผสมเทียมในหลากหลายรูปแบบทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดน้ำเชื้อ หรือ การรับฝากวัวของเกษตรกรในคอกเลี้ยงเพื่อให้มั่นใจการผสมเทียมที่ได้ลูกวัวแน่นอน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมตัวเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ และหรือ ปศุสัตว์ควบคู่กันไป โดยกลุ่มประชาชนที่จดทะเบียนจะได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีสหกรณ์การเกษตรอัสลาม จำกัดเข้าไปช่วยบริหารจัดการระบบการเงินในรูปแบบเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์

โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามที่ ศอ.บต. ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไว้ และจะมีนักศึกษาจากสาขานวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เข้าไปทำหน้าที่ติดตามให้ความรู้ กลุ่มละ 2-3 คน เพื่อเป็นอาสาสมัครสัตวบาลประจำหมู่บ้านหรือประจำตำบล ซึ่งจะเป็นพื้นที่การศึกษาและการฝึกอาชีพของนักศึกษาไปพร้อมกัน รวมทั้ง การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจที่จะรวมกลุ่มเพื่อทำการแปรรูปเนื้อวัวให้เป็นสินค้าฮาลาลตามมาตรฐานในระยะต่อไป ทั้งนี้ โดยมีการรับซื้อวัวมีชีวิตในราคาประกันที่สูงกว่าท้องตลาดจากภาคส่วนที่ร่วมมือกันในครั้งนี้

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2568 มีการวางแผนการเชื่อมโยงไปยังโครงการบริหารจัดการไฟฟ้าแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพขนาดเล็ก รองรับผลผลิตเหลือใช้จากทุกกระบวนการเป็น Waste Zero รวมทั้ง เอกชนเตรียมการสร้างห้องเย็น ส่วนของรัฐเตรียมการสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานฮาลาลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระบบ ครบวงจร และทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าจะนำจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การพัฒนาตามแนวทางระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้นี้

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน