YOUNG STUDENTS AT ISLAMIA PRIMARY SCHOOL IN LONDON, THE FIRST MUSLIM SCHOOL IN THE UK TO BE STATE-FUNDED

กระนี้ เป็นกรณีน่าสนใจ ถือว่าเป็นการละเลยในหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ และถือเป็นความผิดตามหลักการศาสนาที่ละทิ้งหน้าที่ ๆ ต้องบังคับใช้ให้ลูกทำอิบาดะห์เมื่อบรรลุศาสนภาวะ และสำหรับเด็กหญิงคนนี้เมื่อเธอมีประจำเดือนตั้งแต่อายุ 11 ขวบ เธอก็บรรลุศาสนภาวะแล้วนับตั้งแต่ปีนั้น เพราะการมีประจำเดือนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการบรรลุศาสนภาวะ จำเป้นต้องดำเนินการตามข้อบังคับของศาสนา คือต้องละหมาด ต้องถือศีลอดและอื่นๆ ที่ศาสนากำหนด ฉะนั้นใน 4 ปีที่เธอไม่ได้ละหมาด ไม่ได้ถือศีลอด เธอต้องมีการชดใช้ เพราะเธอบรรลุศาสนภาวะแล้วตั้งแต่เธอมีประจำเดือน สำหรับโทษการละเลยต้องตกอยู่กับผู้ปกครองของเธอ ฐานละทิ้งหน้าที่

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน