pnoht600409001000201_09042017_070202

ช่วงปิดเทอม บรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานและเด็ก ๆ ในพื้นที่บ้านบายอ หมู่ 1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา มาเล่นน้ำ ที่บริเวณคลองบ้านบายอ หลังเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับชาวบ้าน ได้มาสร้างฝายมีชีวิต ทำให้คลองบ้านบายอ ซึ่งตามปกติในช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะมีน้ำน้อย มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านบายอและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและได้มานั่งเล่นพักผ่อนตามธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้ง ได้นำบุตรหลานมาเล่นน้ำ โดยเด็กๆ ได้ลงเล่นน้ำและกระโดดน้ำกันอย่างมีความสุขและมีความสนุกสนาน

pnoht600409001000202_09042017_070202 pnoht600409001000204_09042017_070202

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน