เครือข่ายบัณฑิตอาสา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกันปฏิบัติงานเชิงรุก ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ขานรับการพัฒนาไร้รอยต่อ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล

นายอับดุลรอมัน สุกูมุง ประธานชมรมเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ในพื้นที่อำเภอยี่งอ ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตอาสา “คิดเอง ทำเอง เพื่อคนด้อยโอกาส” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ที่ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จำนวน 6 ครอบครัว เพื่อสำรวจความเดือดร้อน และความต้องการในการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะดำเนินการประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยเหลือต่อไป ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย อีกทั้ง ยังได้ร่วมกันสมทบทุนและมอบเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาสด้วย

ประธานชมรมเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายทั้งหมด 200 ครัวเรือน ใน 40 หมู่บ้านของอำเภอยี่งอ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุก ๆ เดือน โดยยึดหลักว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่สำคัญถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ต้องการให้กลุ่มบัณฑิตอาสาฯ ในทุกพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาไร้รอยต่อ เข้าถึงประชาชน สามารถประสานและให้ความช่วยเหลือตลอดจนเป็นที่พึ่งกับประชาชนในพื้นที่ได้ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานของ ศอ.บต. ตามแนวทางการพัฒนาไร้รอยต่อ ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการเชื่อมโยงทุกมิติโดยไร้รอยต่อ รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในภาคเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ศอ.บต. จึงได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ โดยมีบทบาทหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาทุกมิติ การเสริมและเชื่อมต่องานพัฒนาของหน่วยงานภาคพลเรือนไม่ให้เกิดช่องว่าง การเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน