วันที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 16.00 น. นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการต้อนรับคณะจาก GISB (Global Ikhwan Sendirian Berhad) ในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด Global Ikhwan “โกลบอล อิควาน” ที่เดินทางเข้าเยี่ยมหน่วยงานราชการของจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด Global Ikhwan เป็นหน่วยงานที่มีธุรกิจทั้งทางด้านโรงแรม ร้านอาหาร ฟาร์ม เบเกอรี่ ทั่วโลก ซึ่งการลงพื้นที่พบปะเข้าเยี่ยมหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อต้องการรับทราบข้อมูลของจังหวัดว่า มีภาคส่วนใดที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจได้ เพื่อจะได้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนในการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รู้จักคณะจาก GISB (Global Ikhwan Sendirian Berhad) ในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด Global Ikhwan “โกลบอล อิควาน” ถือเป็นนิมิตหมายอันดีระหว่างกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการทำธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงโอกาสด้านการเข้าถึงและเชื่อมโยงไปยังตลาดฮาลาลขนาดใหญ่อื่นๆ ต่อไป และที่สำคัญคือการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศด้วย

โดยในครั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้ชมวิดิทัศน์นำเสนอข้อมูลของจังหวัดนราธิวาส ขณะที่ผู้นำคณะจาก GISB ( Global Ikhwan Sendirian Berhad) ห้างหุ้นส่วนจำกัด Global Ikhwan “โกลบอล อิควาน” ได้นำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หลังจากนั้นตัวแทนเยาวชนจากคณะ GISB ( Global Ikhwan Sendirian Berhad) ได้แสดงโชว์การขับร้องเพลงอนาซีด ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่แสดงถึงคุณค่าการอนุรักษ์ และอัตลักษณ์ชายแดนใต้

สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด Global Ikhwan “โกลบอล อิควาน” เป็นองค์กรธุรกิจมุสลิมที่เน้นการสร้างวิถีชีวิตอิสลาม โดยใช้ “ธุรกิจการค้า” เป็นรากฐานจนกลายเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เน้นการสร้างวิถีชีวิตแบบอิสลาม มีการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมถึงการสร้างบุคคลากรเดินทางไปทั่วประเทศมาเลเซีย เพื่อเชิญชวนในเรื่องฮาลาล ซึ่งมีเครือข่ายที่เติบโตใหญ่อย่างรวดเร็ว หรือนับว่าเป็นองค์กรธุรกิจมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นได้

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน