ผู้แสวงบุญชาวไทยเริ่มเดินทางมาถึงนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยรถบัสของสหกรณ์เดินรถ ซึ่งทางการซาอุดิอาระเบียจัดเตรียมไว้ให้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในนครมักกะฮ์ ขณะที่จำนวนผู้แสวงบุญที่เดินทางออกจากนครมาดีนะห์เข้าสู่นครมักกะฮ์วันที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,305 คน และได้เข้าพักที่โรงแรมซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมัสยิดอัลฮารอม สามารถเดินไปปฏิบัติศาสนกิจประจำวันได้อย่างสะดวก

นายบัญญัติ ยุมยวง หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ กล่าวว่า ภาพรวมของจำนวนผู้แสวงบุญที่เดินทางออกจากนครมาดีนะห์เข้าสู่นครมักกะฮ์ล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,350 คน ซึ่งปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญมากขึ้น เช่น การจัดทำเต็นท์และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ที่ทุ่งอาราฟะห์ เป็นต้น

หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มาตรการป้องกันการพลัดหลงของผู้แสวงบุญในปีนี้มีความทันสมัย ข้อมูลของผู้แสวงบุญทุกคนอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อย่างครบถ้วน และได้ออกบัตรประจำตัวให้กับผู้แสวงบุญ ที่ระบุบริษัทผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่สังกัด โรงแรมที่พักและหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งง่ายต่อการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แต่ทั้งนี้ ขอให้ผู้แสวงบุญทุกคนแขวนบัตรประจำตัวนี้ตลอดเวลาด้วย สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ ยังได้จ้างผู้เชี่ยวชาญภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเวลานาน คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญไทยอย่างเต็มที่

pnsoc600803001004501_03082017_125055

pnsoc600803001004502_03082017_125055

pnsoc600803001004503_03082017_125055

แบ่งปัน