ฮุจญาต หรือ ผู้แสวงบุญ ชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และเข้าพำนักอยู่ที่นครมาดีนะห์ เพื่อประกอบศาสนกิจ ณ มัสยิดอัลนาบาวีย์ ได้เดินทางไปศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม อาทิ มัสยิดกูบาอ์ ซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกที่ท่านศาสนดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ได้หยุดพัก เมื่อครั้งอพยพจากนครมักกะห์เข้าสู่นครมาดีนะห์ รวมทั้งได้ร่วมละหมาดในมัสยิดแห่งนี้ อันจะทำให้ได้รับผลบุญอย่างมาก จากนั้นได้เดินทางไปยังเทือกเขาอุฮูด ที่เคยเป็นสมรภูมิรบระหว่างกองทัพของศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) กับเหล่าข้าศึกฝ่ายตรงข้าม
 นายการุญ บุญมั่น อดีตอะมีรุ้ลฮัจญ์ และรองหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ณ นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า การเยือนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลามและด้านการสงครามของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์นั้น เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ผู้แสวงบุญได้เห็นสภาพพื้นที่จริงที่แตกต่างจากการศึกษาผ่านตำรา และยังเป็นเมืองของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ในชีวิตบั้นปลายอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้แสวงบุญยังได้รับกุศลจากการมาเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์นี้

ด้าน นายมะตอเฮ มะดง ราษฎรอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมให้มาประกอบพิธีฮัจญ์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้มีโอกาสเยือนสุสานบาเกี๊ยะ ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างมัสยิดอัลนาบาวีย์ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติและได้รับความยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ได้มาเยียนสุสานของบรรดาผู้รักษาศาสนาอิสลามให้สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ และตนเองจะนำไปถ่ายทอดให้ญาติพี่น้อง รวมทั้งคำสอนและหลักปฏิบัติของท่านที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพการทำงานเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป

 

pnsoc600801001003201_01082017_112102

pnsoc600801001003203_01082017_112102

pnsoc600801001003204_01082017_112102

แบ่งปัน