อำเภอเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆ ที่พบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ 18 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้ามัสยิดดารุสลาม หมู่ที่ 10 บ้านทุเรียนนก ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปี 2560 กิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ให้ลดลงจากพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างความตะหนักและเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยในพิธีมีนายสาโรช กาญจนพงค์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนภาคีทุกเครือข่าย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกว่า 400 คน

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส กำหนดให้เรื่องความสะอาดเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 โดยมอบให้หน่วยงานฝ่ายปกครองจังหวัดนราธิวาส พิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานของส่วนราชการหน่วยงาน สถานที่สาธารณและบ้านเรือนในชุมชน ให้มีความสะอาด น่าอยู่ น่าทำงาน ซึ่งการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในครั้งนี้ ยังเป็นการป้องกันและควบคุมการเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ขณะที่อำเภอเมืองนราธิวาสนั้นยังพบปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่ เช่น โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคหนอนพยาธิ และพบว่าโรคไข้เลือดออกมีอัตราป่วยสูงสุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ด้วย

อย่างไรก็ตามกิจกรรม “Big Cleaning Day” ครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในรอบบ้านและในชุมชน โดยเน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ดังนี้ 1 เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก , 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ 3.เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันโรคจากยุงลาย โดยมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายให้หมดไปจากพื้นที่

004

002

001

แบ่งปัน