pnoht600225001008801 pnoht600225001008802

ณ บริเวณหน้ากองการศึกษา เทศบาลเมืองเบตง นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน สู่สันติสุข ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมหมัด ตลอดจนเป็นที่ระลึกและเผยแพร่จริยวัตร และคำสอนอันดีงามของท่านสู่สังคม และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง นายอำเภอบาลิ่ง รัฐเคดาห์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอปึงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย หัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอปึงกาลันฮูลูและอำเภอเบตงและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การจัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน สู่สันติสุข ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพี่น้องมุสลิม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสดามูฮัมหมัด ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ซาบซึ้ง และสัมผัสถึงรสธรรมคำสอนนำไปสู่การเสริมสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นในสังคมพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

pnoht600225001008803 pnoht600225001008804

นายอิสมาแอ หะยีมะนุส คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง กล่าวว่า การส่งเสริมให้ประชาชนรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสดามูฮัมหมัด และปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา ส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานให้ถูกต้องตามอักขระวิธี ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องช่วยกันให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน การประกวดอาซาน การประกวดขับร้องอานาซีด และพรรณาโวหาร(ซาฌาะ ) และการประกวดทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมผักบัว (จูโจยาวอ) จากทีมมัสยิดจาเราะปะไตย ขนมค่อม (จาโปรปูกู) ทีมมัสยิดดารุลนาอีม ขนมใส้ (ตือปงบูกุ) ทีมมัสยิดนูรูลอิสลาม ขนมกล้วย (ตือปงฆือบุ)ทีมมัสยิดประมวลธรรม สาคูยัดใส้ (ซาคูปา) ทีมมัสยิดดารุลนาอีม ข้าวอัด (ตูปะนาซิ) ทีมมัสยิดบำรุงศาสน์และขนมโค (เวาะมูลง) ทีมมัสยิดธรรมวัฒนา ฯลฯ ซึ่งมีขนมพื้นบ้านโบราณบางชนิดที่หากินได้ยากในปัจจุบันนี้ และจะทำเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน