pnoht600317001004201 pnoht600317001004202

นายธีร์ธวัช ศรีเพ็ชรใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอำเภอวุไหงโก-ลก กล่าวถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ที่พบการแพร่ระบาดของโรคในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียอยู่ในขณะนี้ว่า นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอำเภอสุไหงโก-ลก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย โดยสุ่มตรวจบุคคลจากการวัดไข้ หากพบว่ามีไข้สูง จะมีการซักประวัติ ซึ่งหากไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกจะส่งข้อมูลไปยังพื้นที่ปลายทาง ที่ผู้ป่วยเดินทางกลับไป เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปอีกระยะหนึ่ง ส่วนผู้มีไข้สูงและมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก จะทำการส่งต่อให้แพทย์ดำเนินการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่แต่อย่างใด

pnoht600317001004205 pnoht600317001004206

นอกจากนี้ บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ยังได้เตรียมเจลล้างมือ พร้อมเอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก และวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไข้หวัดนกให้กับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้ดำเนินการในพื้นที่ด่านชายแดนของ 3 อำเภอ คือ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอตากใบ และอำเภอแว้ง

pnoht600317001004208 pnoht600317001004209

ส่วนการประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้า-ออก ประเทศไทย สุไหงโก-ลก ครั้งล่าสุด คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วน อาทิ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ได้หารือถึงแผนพัฒนาช่องทางเข้า-ออก ประเทศไทยสุไหงโก-ลก 5 ปี (2560-2564) ซึ่งเน้นการพัฒนาเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนาเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งแนวทางปรับปรุงแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการเป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีการซ้อมแผนบนโต๊ะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกจากประเทศมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย รวมทั้งการเตรียมจัดนิทรรศการไข้เลือดออกไทย-มาเลเซียด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน