วันที่ 21 พ.ย. 62 นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ พบปะผู้นำศาสนา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เมาลิดสัมพันธ์” ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ตามความต้องการของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

นายภัทรยุทธ กสิคุณ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอระแงะกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ (21 พ.ย. 62) สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงการใช้มิติทางวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการส่งเสริม และพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความตระหนัก และภาคภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้มีการสั่งสม สืบสาน มาอย่างยาวนานแต่ครั้งบรรพบุรุษ อีกทั้ง การนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนสามารถดำรงอยู่บนวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ตามความต้องการของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานธำรงไว้ซึ่งประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้าใจความภาคภูมิใจของประชาชนในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

ในส่วนของอำเภอระแงะได้จัดงานเมาลิดขึ้น เพื่อรำลึกถึงศาสดามูฮำหมัด และสืบทอดการจัดกิจกรรมเมาลิดซึ่งมีการจัดขึ้นมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน