อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ชมวิถีตาชี ชิมผลไม้หลากรสและของดีเมืองยะหา สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย

วันนี้ (22 ส.ค. 60) อำเภอยะหา ร่วมกับส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 47 สถานีตำรวจภูธร ยะหา ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ชมวิถีตาชี ชิมผลไม้หลากรสและของดีเมืองยะหา สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย ขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ ท้องถิ่น ท้องที่ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน พ่อค้า ประชาชน และพี่น้องชาวอำเภอยะหา ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของอำเภอยะหา ภาพลักษณ์แห่งความปรองดองสมานฉันท์ สังคมพหุวัฒนธรรม ภาพลักษณ์ของอำเภอยะหา ที่มีผลไม้นานาชนิดที่มีคุณภาพของจังหวัดยะลา และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทบาทผู้นำของฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในประเทศไทย กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย

โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมด้วยนายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ก่อนร่วมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนฯ ระยะทาง 8 กิโลเมตร จากหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ไปยังฝายมีชีวิต หมู่ที่ 5 ตำบลตาชี อำเภอยะหา และเข้าร่วมกิจกรรมเปิดป้ายฝายมีชีวิต และชมวิถีชาวตำบลตาชี ชิมผลไม้หลากรสและของดีเมืองยะหา

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่บุคลากร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่ ประชาชนอำเภอปารัสเตอรัป ประเทศมาเลเซีย รวมประมาณ 300 คน เข้าร่วม

pnoht600822001006004_22082017_111734

pnoht600822001006005_22082017_111734

pnoht600822001006006_22082017_111734

แบ่งปัน