อิหม่ามดีเด่น ยะลา สุดปลื้มที่จะเข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผย เดินหน้าให้ลูกบ้านวางตัวตามแนวทางอิสลาม และปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายของประเทศ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนดำเนินงานโครงการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นการกระตุ้นให้ชาวไทยมุสลิมนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้อิหม่ามมีความเข้าใจทางราชการ เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดละ 5 คน เพื่อนำอิหม่ามที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้ ณ จังหวัดปัตตานี

นายมือเส๊าะ หะนะกาแม อิหม่ามมัสยิดนูรุลอิสลาม หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะมีแย ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้กล่าวถึงความรู้สึกในชีวิตได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ว่า

“…ภูมิใจเป็นที่สุดที่จะได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ ซึ่งในฐานะที่ตนเองเป็นอิม่ามหน้าที่โดยตรง คือ จะทำยังไงที่จะให้ลูกบ้านศรัทธาต่ออัลลอฮ และให้ปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายของประเทศไทย สิ่งนี้คือเรื่องที่ต้องทำ สุดท้ายขอฝากว่า โครงการประกวดอิหม่ามดีเด่นเป็นโครงการที่ดีอยากจะให้มีสนับสนุนต่อไปอยากให้มีทุกปี และสุดท้ายประชาชนในตำบลกาลอ อำเภอรามัน ทุกคนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์…”

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่ผลปฏิบัติงานดีเด่นในระดับจังหวัดประกอบด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบของอิหม่าม ด้านการศาสนา ละหมาดยุมเอาะอ์ 5 เวลา สอนหลักคำสอนเผยแพร่ หรืออบรมหลักศาสนบัญญัติให้ความรู้แก่สัปปุรุษและประชาชนในหมู่บ้านถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประกอบศาสนกิจ ให้การดูแลความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณมัสยิด รณรงค์ไม่สูบบุหรี่บริเวณมัสยิด เป็นต้น

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน