บรรดาอาหารที่มีระบุในหะดีษไม่มากนัก เช่น อินทผาลัมแห้ง (ตะมัร) องุ่นแห้ง (ซะบี๊บ) ข้าวสาลี ข้างบาร์เล่ห์ เป็นต้น ที่ดีสุดที่บรรดาสาวกใช้ออกซะกาตฟิตเราะห์คือ อินทผาลัม เพราะมันเป็นทั้งอาหาร ยารักษาโรค และของหวานสำหรับมนุษย์ทั้งคนจนและคนรวย ดังนั้น สองอิหม่ามคือ มาลิกและอาหมัด บอกว่า การออกซะกาตฟิตเราะห์ด้วยอินทผาลัมดีประเสริฐกว่าอาหารประเภทอื่นๆ แต่ถ้าไม่มีอาหารประเภทดังกล่าว ก็ให้ใช้อาหารหลักของประเภทนั้นๆ อย่างประเทศไทยก็เป็นข้าวสารจ้าว ออกซะกาตฟิตเราะห์ สำหรับจะออกข้าวชนิดใดนั้นขอแนะนำว่า ถ้าปกติเรารับประทานชนิดใดก็ให้ออกเป็นชนิดนั้น และถ้าจะออกข้าวชนิดที่ดีกว่าก็จะเป็นการดี แต่ไม่ควรออกชนิดที่คุณภาพต่ำกว่าที่เคยรับประทานปกติ

ส่วนจำนวนนั้นตามหลักฐาน ให้ออก 1 ศออ์ คือ 4 มุด (ทะนาน) ต่อคน หากจะชั่งเป็นน้ำหนักก็ประมาณ 2.5 กิโลกรัม และถ้าจะออกให้เกินกว่านี้ เช่น ถุงละ 3 หรือ 5 กิโลกรัมก็ได้ ส่วนที่เกินนั้นกลายเป็นบริจาคทานธรรมดาไป

แบ่งปัน