อาชีวศึกษายะลา จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบ และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วันนี้ (15 ก.ย. 60) ที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานเปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบ และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ประจำปี 2560 โดยมีนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนิคยะลา/รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และส่วนราชการเข้าร่วม

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนิคยะลา/รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กล่าวว่า สืบเนื่องจาก มติ ครม.เห็นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจำปี 2560 ซึ่งมีภารกิจ ด้านการให้บริการเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ ด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบการ ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ได้ปฎิบัติงานจริง

การดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และส่งผลดี ในด้านภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานคณะกรรรมการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีกิจกรรมหลักในการบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท บริการสร้าง สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน บริการพัฒนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกิจกรรมดำเนินการระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2560 เป็นเวลา 2 วัน ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิค อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

pnoht600915001009001_15092017_124624

pnoht600915001009003_15092017_124624

แบ่งปัน