islam

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภาคฤดูร้อนประจำปี 2560 ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องตามหลักศาสนา และการปฏิบัติภารกิจของศาสนาอิสลาม

ที่โรงเรียนบ้านคลองแห้ง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภาคฤดูร้อนประจำปี 2560 พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนายประเสริฐ วงษ์นา รองนายกฯ นายก่อหนี กองข้าวเรียบ ประธานสภา คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านศาสนาตำบลอ่าวนาง อิหม่าม สมาชิกสภาตำบลอ่าวนาง ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเยาวชนในตำบลอ่าวนางเข้าร่วมกว่า 200 คน

นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนภาคฤดูร้อน ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปี โดยมีเยาวชนในตำบลอ่าวนางจากทุกมัสยิดในตำบลอ่าวนางเข้าร่วม จำนวน 200 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนในเขตตำบลอ่าวนาง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติภารกิจของศาสนาอิสลาม การถ่ายทอดและการสืบสานในกรรมวิธีที่ดีงาม เป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนมีความศรัทธา เชื่อมั่น และปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด อันนำมาซึ่งความสงบสุขในสังคม หวังว่าผู้เข้าอบรมทุกคนคงจะได้รับความรู้ และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้นำความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สำหรับในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านคลองแห้ง ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนวังทองวิทยา และคณะ จำนวน 3 ท่าน มาให้ความรู้กับเยาวชน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน