“จัดใหญ่” งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวมุสลิม อบต.สะเอะ สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุณค่าทางวัฒนธรรม เสริมความ สามัคคี ปรองดอง ชาวบ้าน ร่วมงานกว่า 2,000 คน

วันนี้(20 เม.ย 62) องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนตาดีกาจาเราะซีโป๊ะ ม.5 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความสามัคคี ปรองดอง และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งในพิธีเปิด มี นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเดินขบวนพาเหรด การแสดงซีละฮารีมาวส์ การแข่งขันกวนอาซูรอ ซุ้มขนมพื้นบ้าน การแสดงสินค้าของกลุ่มแม่บ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาของนักเรียน การแข่งขันทางวิชาการระดับเยาวชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน 6 หมู่บ้าน ใน ต.สะเอะ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 2,000 คน โดยงานกำหนดจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562

นายอาซัน สือนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ อบต.สะเอะ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ บูรณาการ ความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน เยาวชน ท้องที่ ท้องถิ่น ลดความหวาดระแวง ระหว่างภาครัฐ กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดอง ความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ตลอดจน ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันจะสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิด รวมทั้ง ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรม อีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขบวนพาเหรด และกิจกรรมอื่นๆ มีชาวบ้านทั้งหญิง ชายเด็ก เยาวชน มาร่วมจำนวนมาก เป็นภาพบรรยากาศที่ดี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

1

.

6

.

7

แบ่งปัน