pnoht600408001008701_08042017_051044

องค์การบริหารส่วน ตำบลวังพญา ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีทักษะด้านกีฬา ควบคู่วิชาการ จัดงานตาดีกาสัมพันธ์

เด็กนักเรียน จากศูนย์การศึกษาตาดีกา จำนวน 10 โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลวังพญา ได้ร่วมกันเดินขบวนซึ่งถูกตกแต่งด้วยวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชาวมุสลิมอย่างสวยงาม ในงานตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนตำวังพญา ซึ่งองค์การบริหารส่วน ตำบลวังพญา จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2560

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านทักษะกีฬา ทักษะด้านวิชาการ และสร้างความกล้าหาญแสดงออกแก่เยาวชน และประชาชน ให้เยาวชนได้มีสมรรถภาพที่ดี ทั้งสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันจะนำมาซึ่งพลังในการต่อต้านและป้องกันยาเสพติด ให้ประชาชนรู้รักสมัครสมาน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของประชาชนและข้าราชการในพื้นที่

pnoht600408001008702_08042017_051044 pnoht600408001008703_08042017_051044

โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายซัมซูดีน ระสิหินิ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลวังพญา หน่วยทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ คณะครู ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ตำบลวังพญา

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ แชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขันประกวด อนาซีด การบรรยายธรรม การประกวดเสียงอาซาน และการประกวด อัลกุรอาน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน