วันนี้ (4ก.ค.60) ห้องประชุม อบต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนตาเนาะแมเราะห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาในตำบลตาเนาะแมเราะ จำนวน 180 คน เข้าร่วม

โครงการอบรมเยาวชนตาเนาะแมเราะห่างไกลยาเสพติด จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเยาวชนในพื้นที่

นายวิรัต แซ่ตัน นายก อบต.ตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เยาวชนหลงผิดไปเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น อบต.ตาเนาะแมเราะ จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีมาตรการปฏิบัติไว้หลายประการ เช่น การป้องกันกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งทุกฝ่ายจะต้องปกป้องดูแลมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรีกีฬาหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการสนองนโยบายต่อรัฐบาลในการนำสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

pnoht600704001025402 pnoht600704001025404 pnoht600704001025405 pnoht600704001025408

แบ่งปัน