วันที่ (8 ก.ย. 61) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดระนอง ประจำปี 2561 โดยมี นางศิริกุล ตันกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี นายนพรัตน์ นาวาลอย และนายหมาดสะ หมานหนำ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดระนองและกลุ่มสตรีมุสลิมในจังหวัดระนองพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนกว่า 260 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ชยพล บัวดิษ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระนอง เป็นวิทยากร

นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองมีประชากรที่เป็นสตรีมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิม สู่สังคมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกลุ่มสตรีในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ประกอบกับโครงสร้างของสังคม ศาสนา และประเพณี กำหนดให้สตรีมุสลิม จะต้องปฏิบัติภายในกรอบตามหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัด

การที่ อบจ.ระนอง ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมนั้น ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับกลุ่มสตรีมุสลิมในจังหวัดระนอง ที่จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำและด้านอื่นๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนในจังหวัดระนองให้มีความเข้มแข็งในอนาคตต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน