วันที่ 21 เม.ย. 62 ที่หอประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานานทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนและประชาชนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการทดสอบการอ่านอัลกุรอานระดับประเทศ โดยมีนายอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายสนิท เอี่ยมฤทธิ์ นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี

โดยก่อนเข้าสู่การการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ทำการมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการการจัดงาน

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตนชื่นชมคณะกรรมการจัดงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมา จะเห็นได้ว่า การจัดงานในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย มีการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน และการทดสอบท่องจำการอ่านอัลกุรอาน มีการแสดงอนาชีด มีการบรรยายธรรม ตลอดจนการแสดงนิทรรศการ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่มีการพัฒนาขึ้นเห็นถึงศักยภาพการทำงานลักษณะบูรณาการการทำงานที่ขับเคลื่อนมิติทางศาสนา ในการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า อัลกุรอาน เป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทุกคนโดยยึดแนวทางของนบีมูฮัมมัด (ซ.ล) เป็นแบบอย่างในทุกด้าน ดังนั้นการจัดการศึกษาในอิสลาม จึงต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อนาคต อ่าน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรา เชื่อว่าการศึกษาเป็นการสร้างคนให้มีความสมบูรณ์และมีความสำเร็จในทุกๆด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กุรอานจึงเปรียบเสมือนธรรมนูญแห่งมนุษยชาติ ที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ เช่น สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดทั้งโลกนี้และโลกหน้า

ด้านนายมนตรี หมวกไสว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้กำหนดจัดงานทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ บูรณาการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน เกิดการเรียนรู้ในวิถีอิสลาม นำหลักคำสอนจากอัลกุรอาน มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้นำศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยกำหนดจัดงานทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ในวันที่ 21 ถึง 23 เมษายน 2562

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย 2 ประเภทคือประเภทประชาชนและประเภทเยาวชนการทดสอบ การท่องจำอัลกุรอานระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย 3 ประเภทคือ ประเภทท่องจำบท ประเภทท่องจำ 15 บท ประเภทท่องจำ 30 บท การแสดงการขับร้องอนาชีด การบรรยายธรรมโดยนักวิชาการศาสนา การแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่ออัตลักษณ์อิสลามประกอบด้วยการแสดงอัลกุรอานเขียนมือประวัติความเป็นมาของการเขียนด้วยมือการสาธิตโดยผ่านศิลปะการคัดลายมือหรือเรียกภาษาถิ่นว่าการเขียน “ค๊อต”การสาธิตการทำกลิ่นและการประกวดคัดลายมือ

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน