นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมอบรม “การอาบน้ำศพ การจัดการศพ(มุสลิม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางซูไวดา มะแซ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร และประชาชน เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา(หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อมีการเสียชีวิตของคนเกิดขึ้น จะมีการจัดการศพไปตามประเพณีพิธีกรรมที่แตกต่างกัน ตามศาสนาและความเชื่อของกลุ่มชนนั้น ๆ ซึ่งชาวมุสลิม ในเรื่องของการจัดการศพจะมีพิธีกรรมที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามบัญญัติ โดยปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีความรู้ในการจัดการศพมีเพียงผู้นำศาสนา ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่กี่คนเท่านั้น และในปีที่ผ่านมา อบจ.ยะลาได้มีการจัดอบรมไปแล้ว แต่ด้วยความต้องการของประชาชนอีกจำนวนมาก ที่ยังมีความต้องการเรียนรู้เพื่อดำเนินการกับครอบครัวและเครือญาติ ซึ่ง อบจ.ยะลา เห็นความสำคัญ ตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักของศาสนา และความต้องการของประชาชน จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอบรม “การอาบน้ำศพ การจัดการศพ (มูสลิม)” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอาบน้ำศพและการจัดการศพ ตลอดจนนำความรู้จากการอบรม ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนต่อไป

ที่มา : ThaiNwes

แบ่งปัน