วันที่ (25 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุมพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, พล.ร.ต.วิธนรัชต์ คชเสนี เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3, นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, นางสาวไอด้า อูเจ๊ะ นายกสมาพันธ์สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน, ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล สื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ผู้ประกอบการที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเครือข่าย และแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาล รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการสัมมนาด้านธุรกิจบริการฮาลาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

การจัดงาน“ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” นั้น ได้แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 งานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” เป็นการประชุมสัมมนาวิชาการ โดยเชิญ เอเจนซี่การท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิม และในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงในเขตอันดามัน ได้มาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจเกี่ยวกับฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 และส่วนที่ 2 งาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป 2018” ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญการยกระดับมาตรฐานฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

2

แบ่งปัน