อบจ.ปัตตานี ร่วมกับ วอศ.ม.อ.ปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี มูลนิธิมาดีนะตุสสลาม สภาความร่วมมือองค์การสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ และสมาคมสตรีไทยมุสลิม จ.ปัตตานี จัดงาน วันพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 12 และ มหกรรมวากัฟ “ความดีที่ไม่สิ้นสุด”

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 12 และมหกรรมวากัฟ “ความดีที่ไม่สิ้นสุด” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิม จังหวัดปัตตานี โดยความร่วมมือจาก 6 หน่วยงาน ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มสตรีไทยมุสลิม นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 20,000 คน กิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ ปาฐกถาพิเศษ การเสวนา นิทรรศการ จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่โครงการมาดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี

1-3

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่มีความภาคภูมิใจและดีใจ คือสิ่งที่เห็นว่าสุภาพสตรีทั้งหลาย ได้แสดงออกถึงศักยภาพของความเป็นผู้นำครอบครัว อันเป็นสถาบันเริ่มแรกและเป็นกำลังที่มีความสำคัญ สามารถที่จะดำเนินงานทุกอย่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองของเราต่อไปข้างหน้า วัตถุประสงค์ของงาน ที่มุ่งให้พี่น้องมุสลิมะห์ ในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัว ได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พบปะสังสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อนำหลักการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เชื่อมั่นว่าการรวมกัน สถาปนาความดีในทุกด้าน ทุกมิติ เป็นกุศลกรรมทางศาสนาที่น่าสนับสนุน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นำองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับอำนวยประโยชน์ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและครอบครัว ก่อให้เกิดสันติสุข สันติภาพ รักใคร่ปรองดอง สมานฉันท์

และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุ และต้นตอปัญหาทางสังคม น่าจะเกิดจากสมาชิกในสังคมนั้น เห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม อีกส่วนหนึ่ง คือเรามักจะพูดแต่เรื่องของความแตกต่าง แต่เราไม่พูดถึงเรื่องของความเหมือน มีความเหมือนอีกมากมาย ที่เราควรจะร่วมมือและช่วยเหลือกันได้ ยกตัวอย่างเรื่องของวากัฟ ศาสนาอิสลาม ได้ให้คุณค่าอย่างสูงส่งต่อการบริจาค ทั้งที่เป็นภาคบังคับ ซะกาต และการวากัฟ ซึ่งเป็นการบริจาคทานภาคอาสา ผู้บริจาคจะได้รับความดีที่ไม่สิ้นสุด สร้างประโยชน์ระยะยาวให้กับผู้รับบริจาค ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของสมาชิกในครอบครัว คือการพัฒนาศักยภาพครอบครัว ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

1-4

1-2

แบ่งปัน