หัตถกรรมจักสานก้านจาก บ้านนาเกาะ สร้างผลิตภัณฑ์จักสาน จากก้านจาก แปรรูป สร้างรายได้งดงาม

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา เยี่ยมเยียนกลุ่มหัตถกรรมก้านจาก บ้านนาเกาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็น กลุ่มแม่บ้านที่ได้รวมตัวกันนำก้านจากที่เหลือจากผลิตใบจาก ซึ่งปกติจะเผาทิ้ง นำมาจักสานประดิษฐ์เป็นภาชนะต่างๆ โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลา เข้ามาให้ความรู้และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ไปลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และประสานให้นำผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน และผลิตภัณฑ์อื่นจากต้นจากไปทดลองจำหน่ายในงานหาดใหญ่ วอคกิ้งสตรีท ในนามผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม

พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นั้น เป็นป่าชายเลน มีต้นจากขึ้นจำนวนมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนยาง และอาชีพประมง อาชีพเสริม คือ การลอกใบจากขาย ในการขายใบจากนั้นชาวบ้านจะขายเฉพาะใบจากส่วนดีซึ่งนำไปห่อยาสูบใช้สูบ ส่วนก้านจากเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทิ้งเป็นขยะ บางครั้งก็นำไปซ้อนทับกันรองเป็นทางเดินในบริเวณที่น้ำทะเลขึ้น การประกอบอาชีพทำสวนยางจะใช้เวลาช่วงเช้าจนเที่ยงก็เสร็จภารกิจ ช่วงบ่ายมีเวลาว่าง ประกอบกับมีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งในหมู่บ้านมีความรู้ด้านการจักสานก้านจาก ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ

นางวันนิดา หมะหมุ ประธานกลุ่มก้านจากบ้านนาเกาะ กล่าวว่า พื้นที่ หมู่ที่ 4 มีต้นจากจำนวนมาก กลัวว่าภูมิปัญญาการจักสานก้านจากจะสูญหาย จึงรวมกลุ่มกันเรียนรู้การจักสานก้านจาก เริ่มแรกก็เรียนการจักสานเสวียนหม้อซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนจัดหาวิทยากรมาจาก จังหวัดตรังเข้ามาสอน ในการจักสานก้านจากในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระจาด เสวียน ตะกร้าก้นลึก ตะกร้าก้นตื้น กล่องเชิดชู่ แจกันดอกไม้ จนถึงปัจจุบัน

pnoht600828001012906_28082017_030403

pnoht600828001012911_28082017_030403

แบ่งปัน