pnoht600208001000401_08022017_070610 pnoht600208001000402_08022017_070610 pnoht600208001000403_08022017_070610

ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อห้วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม 2560 จนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ยังคงรอความหวังให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน หลังจากเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ชาวบ้าน จำนวน 5-6 ครัวเรือน ซึ่งได้ย้ายไปอยู่ที่ศาลาอเนกระสงค์ของหมู่บ้าน เกือบ 1 เดือน ได้ย้ายกลับเข้าบ้านเรือนกันตามปกติ และส่วนหนึ่งได้เริ่มประกอบอาชีพ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากบ้านเรือนซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมยังไม่ได้รับการซ่อมแซม

pnoht600208001000404_08022017_070610 pnoht600208001000405_08022017_070610

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน