pnoht600315001008201

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นักเรียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และนักเรียนที่ประพฤติดีแต่ยากจนในพื้นที่อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นักเรียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และนักเรียนที่ประพฤติดีแต่ยากจน จำนวนทั้งสิ้น 130 ราย ทุนละ 500 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย โดยมี พ.อ.ระลึก พันธุ์ลิมา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขปัตตานี นางสาวพีรภาร์ ทองหนูรุ่ง ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่และกิจกรรม ตัวแทนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย จากเทสโก้โลตัส จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม

พ.อ.ระลึก พันธุ์ลิมา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ และคณะ ได้ร่วมกันระดมทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภค บริโภค (หมอน ผ้าห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง) จากมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย จากเทสโก้โลตัส จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จำนวนงบประมาณ 130,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 อำเภอ อำเภอธารโต จำนวน 60 ทุน อำเภอเบตง จำนวน 70 ทุนๆ 500 บาท เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสดีๆ เป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

pnoht600315001008202 pnoht600315001008204

นางสาวพีรภาร์ ทองหนูรุ่ง ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่และกิจกรรม ตัวแทนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย จากเทสโก้โลตัส จังหวัดสงขลา กล่าวว่า มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ก่อตั้งขึ้นโดยเทสโก้ โลตัส ในปี 2546 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงจำเป็นต้องสร้างโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้เป็นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เทสโก้ โลตัส เชื่อว่าเงินทุนที่นักศึกษาได้รับไปนั้น จะมีส่วนช่วยลดภาระให้กับนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือเกียรติประวัติ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเกินกว่าจะประเมินเป็นตัวเงินได้

ด้าน นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทำให้วีถีชีวิตความเป็นอยู่มีความลำบาก และการได้รับความช่วยเหลือและดูแล ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีขวัญกำลังใจมากยิ่งขึ้น พร้อมนี้ ต้องขอขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขปัตตานี และคณะผู้ร่วมบริจาคทุกคนที่ได้สนับสนุนงบประมาณและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ในครั้งนี้อีกด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน