วันนี้ (27 ต.ค.61) นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พหุวัฒนธรรม รวมใจสร้างฝายชะลอน้ำ พลิกฟื้นนาร้าง” ที่บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา เยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ เด็กนักเรียน พี่น้องไทยพุทธและพี่น้องไทยมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม

ในวันนี้ (27 ต.ค.61) เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ช่วยกักเก็บน้ำและชะลอการไหลเวียนของน้ำ ป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำลำธารในช่วงฤดูฝนที่เสี่ยงต่อกระแสน้ำที่รุนแรง ช่วยปกป้องหน้าดินลดการพังทลายของหน้าดิน อีกทั้งยังมีประโยชน์มากมายต่อระบบนิเวศน์ และความเป็นอยู่ของทุกสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้น ๆ ที่สำคัญเป็นโครงการพระราชดําริที่ทรงคุณค่า สร้างความอุดมสมบูรณ์ แก้ปัญหานาร้างในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรมที่แม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการด้านการแพทย์เบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

7

.

6

.

4

.

8

.

3

.

5

แบ่งปัน