444

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า ฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด รวม 122 อำเภอ 755 ตำบล 5,812 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 549,333 ครัวเรือน 1,681,195 คน ผู้เสียชีวิต 45 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 24 แห่ง ถนน 2,267 จุด คอสะพาน 207 แห่ง

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง นราธิวาส ปัตตานี และกระบี่ ยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง สงขลา และชุมพร รวม 37 อำเภอ 174 ตำบล 1,140 หมู่บ้าน

โดยนครศรีธรรมราช มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร อำเภอปากพนัง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอถ้ำพรรณรา และอำเภอพระพรหม รวม 72 ตำบล 629 หมู่บ้าน 84 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 145,294 ครัวเรือน 460,270 คน ผู้เสียชีวิต 11 ราย

สุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอพุนพิน และอำเภอพระแสง รวม 12 ตำบล 32 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,179 ครัวเรือน 7,162 คน ประชาชนอพยพ 113 ครัวเรือน 348 คน ผู้เสียชีวิต 10 ราย

พัทลุง มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอ อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว รวม 6 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,274 ครัวเรือน 64,018 คน ผู้เสียชีวิต 5 ราย

ประจวบคีรีขันธ์ มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอบางสะพานน้อย รวม 23 ตำบล 240 หมู่บ้าน 2 เทศบาล 25 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,810 ครัวเรือน 66,486 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย

ตรัง มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด และอำเภอวังวิเศษ รวม 16 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,182 ครัวเรือน 36,535 คน อพยพ 341 ครัวเรือน 1,166 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย

สงขลา มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนเนียง อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ และอำเภอระโนด รวม 15 ตำบล 82 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,880 ครัวเรือน 26,715 คน อพยพ 19 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย

และชุมพร มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี และอำเภอเมืองชุมพร รวม 30 ตำบล 99 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,024 ครัวเรือน 1,095 คน

แบ่งปัน