ส่งมอบบ้านให้ประชาชน ที่มีฐานะยากจน จิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่บ้านเลขที่ 75/2 บ้านตะโละมันดือเลย์ (บ้านย่อย บ้านพงจือนือเร๊ะ) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ นายอับดุลเลาะ สะนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้านพักอาศัย ให้กับ นายมะยะโก๊ะ ยูโซ๊ะ ประชาชนผู้มีฐานะยากจน ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก่อสร้างที่พักอาศัยจาก ชมรมพนักงาน (ทหารผ่านศึก) บ.ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี พันตรี จงรักษ์ พันนังศรี รองเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เป็นประธานส่งมอบบ้านหลังดังกล่าว

สำหรับการก่อสร้างที่พักอาศัยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนกระบวนงานจากทุกภาคส่วนช่วยผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ มีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาที่อยู่อาศัยและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน