ผอ.สวท.สุไหงโก-ลก เตรียมจัดกิจกรรมเสวนา “สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุข” วันที่ 8 ส.ค.60 ณ บ้านเจาะบากง ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

นายนริศ แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโก-ลก พร้อมนายวิทยา อับดุลเลาะห์ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ไปสำรวจความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมเสวนา “สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุข” วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.30น. ณ บริเวณสำนักสงฆ์บ้านเจาะบากง หมู่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก พระขันติธรรมาธร เจ้าอาวาสวัดโคกตา นายแวอาแซ แวมามุ ประธานชมรมอิหม่ามสุไหงปาดี และนายดึก จันทร์แท้ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเจาะบากง ซึ่งจะเน้นในประเด็นการสร้างความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทั้งศาสนา และวัฒนธรรมอย่างสันติสุข พร้อมกันนี้จะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามและนำเสนอในประเด็นต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการถ่ายทอดเสียงทาง สวท.สุไหงโก-ลก เอฟเอ็ม 106.50 เมกกะเฮิร์ต ตั้งแต่เวลา 09.10น.-12.00 น.
สำหรับกิจกรรมเสวนา “สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุข” เป็นการดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ที่ต้องการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2559-2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างความเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ให้กับทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงแล้วนำมาสื่อสารสู่สาธารณะผ่านสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
แบ่งปัน