สำนักจุฬาราชมนตรีเปิดเวทีหารือความร่วมมือ 10 ประเทศกลุ่มมุสลิมร่วมพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวฮาลาลไทยดึงความมั่นใจผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติ

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เปิดโครงการ Meet the Ambassador พร้อมให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต อุปทต และผู้แทนจากประเทศตุรกี คาซัคสถาน ไนจีเรีย ลิเบีย มาเลเซีย อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย อุซเบกิสถาน และบาห์เรน โดยมีผู้แทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศเข้าร่วม งานในครั้งนี้ด้วย

โดยจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 โดยมีผู้แทนของ 10 ประเทศกลุ่มมุสลิมเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจกับประเทศต่างๆได้รับทราบว่า รัฐบาลไทยได้ให้การรับรองทั้ง 5 ศาสนา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทำให้ชาวไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้ตอบสนองนโนบายการท่องเที่ยวของไทย การสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวฮาลาลเพื่อสร้างเศรษฐกิจชาติ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมนำไปสู่การแปรรูปอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบต่างๆ

โดยสำนักจุฬาราชมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถือเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคมุสลิมด้วยการออกเครื่องหมายฮาลาล ทั้งนี้หลังจากการเปิดโครงการที่ประชุม ได้เปิดเวทีสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม ทั้งการบริการจากประเทศต้นทางจนถึงประเทศปลายทาง เช่น การโรงแรม การขนส่ง ร้านอาหาร สถานที่พักผ่อน รวมทั้งการให้ความบันเทิงต่างๆ ที่ไม่ขัดกับหลักหรือกฎศาสนาอิสลาม การจัดเตรียมห้องละหมาดตลอดการเดินทาง รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและการดำเนินกิจการด้านศาสนาอิสลามในประเทศไทย และการพัฒนามาตรฐานฮาลาลและรับรองฮาลาลจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน