วันนี้ (18 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้มอบทุนการศึกษาพร้อมให้โอวาส โดยมีนักเรียนเข้ารับมอบทุนรวม 109 ราย

นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เรียนดี มีความประพฤติดีให้ได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งต้องมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม มีภูมิลำเนาในจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาใด ๆ โดยทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 มีนักเรียนเข้ารับทุนทั้งสิ้น 109 ราย ทุนละ 2,400 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 261,600 บาท

นางสาวเบญจภรณ์ หมาดหลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้ทุนครั้งนี้ เพราะจะนำทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในอนาคต

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน