สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสงขลา เดินหน้าแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยมิติทางศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2560) ที่ กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสงขลา เดินหน้าแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยมิติทางศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากประวัติศาสตร์ การปกครอง ความแตกต่างทางความเชื่อ เชื้อชาติ และศาสนา โดยมีปัจจัยอื่นๆ เป็นสิ่งเร้า เช่น ปัญหายาเสพติด หรือการขัดผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงหนักเบาตามสถานการณ์แต่ละห้วงเวลา สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนงานในภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยมิติทางศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมค่าย ซึ่งมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิต การปฏิบัติที่แตกต่างกัน เข้าใจ เข้าถึงศาสนาที่นับถือแตกต่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือมาเสริมสร้างคุณธรรม สร้างความรัก และความสมัครสมานสามัคคีให้กับเยาวชนในพื้นที่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

จึงได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนจังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ จากทุกอำเภอ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย เยาวชนจากศาสนาพุทธ 100 คน ศาสนาอิสลาม 80 คน และศาสนาคริสต์ 20 คน โดยมีการจัดกิจกรรมการเสวนาสร้างความเข้าใจในหลักศาสนา และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน , การแบ่งกลุ่มเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ฐานต่างๆ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการทำขนมไทย , การจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม , การทำดอกไม้จันทน์ และศิลปะการวาดภาพ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนา และการปฏิบัติตนในการเข้าในศาสนสถานของแต่ละศาสนาอีกด้วย

pnews17071814155000903

pnews17071814155000904

แบ่งปัน