สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับภาคีเครือข่าย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน

นางซูเรียนา ระเด่นกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรามัน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการ “ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาดนัดชุมชนต้นแบบ เพื่อให้เกิดการนำไปปรับใช้ในพื้นที่ และสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกรรายย่อย ให้มีช่องทางการตลาดมาก

การจัดงานครั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ร่วมกันจัดงาน “ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ในครัวเรือน โดยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น ประกอบกับรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน/OTOP ที่ประสบปัญหาการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง โดยจัดให้มีตลาดนัดชุมชนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของตลาดนัดชุมชนฯ ต้นแบบสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกรรายย่อย ให้มีช่องทางการตลาดมากขึ้น จึงได้มีการจัดโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับภาคีเครือข่าย “ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ณ บริเวณตลาดนัดซอฮาบัต หมู่ที่ 2 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีร้านค้าจากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มอาชีพจากโครงการสัมมาชีพชุมชน รวมถึงกลุ่มอาชีพ OTOP ในพื้นที่อำเภอรามันและพื้นที่ใกล้เคียงจากอำเภอกรงปินังและอำเภอเมืองยะลาเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 20 กลุ่ม

แบ่งปัน