นายบุญเลิศ วรรณประโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงานและรัฐบาลอิสราเอล โดยสถานเอกอัคราชฑูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสุ่มคัดเลือกให้ไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร , สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 , สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยตำแหน่งคนงานภาคเกษตร คุณสมบัติสัญชาติไทยเพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2522 ถึง 11 มีนาคม 2539 ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สายตาปกติไม่บอดสี ไม่เสพสารเสพติด และต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร หลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้แก่ รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ ท.ร.1/ก หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ป.6 ที่มีคำนำหน้าชื่อเด็กชาย สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานพ้นภาระรับราชการทหาร สำเนาบัตรประจำตัวภรรยา สำเนาหลักฐานแสดงสถานะภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนบุคคลติดต่อฉุกเฉิน สำเนาทุกฉบับถ่ายเอกสารมาอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-887263-5 หรือที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694