วันที่ 19 ก.ค. 62 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะครูอาจารย์ร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ประธานในพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีกิจกรรมอาสายุวกาชาดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังและพัฒนาให้เยาวชนมีคุณภาพ ทั้งด้านความคิด จิตใจ และการปฏิบัติงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยสมัครเป็นอาสายุวกาชาด และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นพลังของสถานศึกษา ให้ร่วมเป็นพลังของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และพลังของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ด้านนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ซึ่งมีบทบาทภารกิจด้านต่างๆ อาทิ งานบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งงานยุวกาชาดและงานอาสากาชาด ที่ได้มีการประกาศจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา โดยอาสายุวกาชาดที่ผ่านการอบรมสามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตามภารกิจของสภากาชาดได้

สำหรับในปีนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้จัดการอบรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน รวม 60 คน และมีผู้ควบคุมโรงเรียนละ 1 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน 2 คืน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความรู้อาสายุวกาชาดกับงานอาสาสมัคร ความรู้ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ความรู้เรื่องโลหิต การปฐมพยาบาล เป็นต้น

#โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา #เฉลิมพระชนมพรรษา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน