Muslim prayer at holy mosque

 

ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ ศาสนาอนุญาตให้เขางดถือศีอลอดได้ และให้จ่ายอาหารแก่คนยากจนคนหนึ่งวันต่อหนึ่งทะนานต่อคน แทนการถือศีลอด อัลลอฮฺทรงตรัสในอัลกุรอาน ซูเราะห์อัลฮัจย์ โองการที่ 78 ความว่า “และพระองค์มิได้ทำความลำบากให้พวกเจ้าในเรื่องศาสนา”

 

ขอขอบคุณ : อ.ซารีฟ ศรีเจริญ