หญิงที่มีเฮดหรือนิฟาสในเดือนรอมฎอน ศาสนาไม่อนุญาตให้เธอถือศีลอด และแม้เธอจะถือศีลอดก็ใช้ไม่ได้ เธอจำเป็นต้องไม่ถือศีลอด และเธอไม่ต้องเสียค่าปรับ(ฟิดยะห์) ใดๆ แต่เธอจะต้องถือศีลอดชดใช้ตามจำนวนวันที่เธอไม่ได้ถือศีลอดระหว่างการมีเฮดหรือนิฟาส หลังจากพ้นเดือนรอมฎอนแล้ว พระนางอาอิซะห์ อุมมิลมุมินีน(ร.ฎ.) กล่าวว่า “พวกเราประสบกับการมีเฮด พวกเราถูกใช้ให้มีการถือศีลอดชดใช้ แต่เรื่องการละหมาดพวกเรามิได้ถูกใช้ให้ละหมาดชดใช้”

 

ขอขอบคุณ : อาจารย์ซารีฟ ศรีเจริญ