สาธารณสุขอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560

สาธารณสุขอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2560) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ มีความรู้ในการเตรียมตนเองและการดูแลสุขภาพทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างประกอบพิธีฮัจย์ฯ และเดินทางกลับ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการสูญเสียชีวิตของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้การประกอบกิจพิธีฮัจย์ฯ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งแซะ (ผู้นำกลุ่มในการนำพาผู้ประกอบกิจการฮัจย์) จำเป็นต้องมีความรู้ สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เขตอำเภอเบตง จำนวน 60 คน

นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า ในปี 2560 จังหวัดยะลามีผู้ได้รับโควต้าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 1,038 คน ซึ่งน้อยกว่าปี 2559 มีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 1,135 คน โดยข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีภาวะสุขภาพปกติ จำนวน 863 คน (ร้อยละ 76.04) ต้องเฝ้าระวัง 235 คน (ร้อยละ 20.71) เสี่ยงสูง 37 คน (ร้อยละ 3.25) ไม่มีรายงานการเสียชีวิต ซึ่งสาเหตุของการเจ็บป่วย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและแห้งมาก การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่มีสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนปัจจัยสี่ สำหรับการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากประเทศไทย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดภาวะการณ์เจ็บป่วยได้ง่าย หากประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพตนเอง และขาดการเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ

สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ควรไปตรวจกับแพทย์ประจำเพื่อตรวจและแจ้งให้ทราบว่า ท่านต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ขอยาที่ใช้อยู่ประจำติดตัวไปในปริมาณที่เพียงพอจนถึงวันเดินทางกลับ ปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด ส่วนการดูแลสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกันและแพร่เชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ

pnoht600724001004502 pnoht600724001004503 pnoht600724001004504 pnoht600724001004506

แบ่งปัน