สาธารณสุขอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561

วันนี้ (6 ก.ค. 61) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศาลาประชาคม) เทศบาลเมือง อ.เบตง จ.ยะลา นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ วิธีการป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วยและเกิดภาวะแทรกซ้อน พร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น การตรวจสุขภาพก่อนไปและหลังกลับ โดยปีนี้อำเภอเบตงมีผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 90 คน พร้อมมอบกระเป๋าเวชภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นบางส่วนให้กับผู้เดินทางทุกคน

นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา การเจ็บป่วยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหลังเดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจญ์ สาเหตุของการเจ็บป่วยต่าง ๆ ขณะที่ อยู่นครเมกกะ ส่วนใหญ่จากโรคประจำตัว และจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและแห้งมาก การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่มีสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนปัจจัยสี่ สำหรับการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากประเทศไทย หากประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และขาดการเตรียมร่างกายให้แข็งแรง ก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น สาธารณสุขอำเภอเบตง จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ วิธีการป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วยและเกิดภาวะแทรกซ้อน

 

ที่มา : ThaiNews

 

21

.

25

.

24

.

23

แบ่งปัน