An Arrangement of Raw Braai (BBQ) Meats- Traditional South African Braai Meat

สัตว์ที่ตายเอง เราสามารนําเนื้อนั้นไปให้คนกาเฟรได้ไหม ?

ตอบ      สัตว์ที่ตายเองถือว่าเป็นซากสัตว์ ศาสนาตัดสินว่าเป็นนะยิส(สิ่งสกปรก) ห้ามรับประทานและห้ามซื้อขาย ส่วนการให้กาเฟรนั้น หากตัดสินตามทฤษฎีนิติศาสตร์แล้วถือว่า ไม่อนุญาต โดยทฤษฎีดังกล่าวระบุว่า “สิ่งที่ขายได้ ก็ให้ได้” ในทางตรงกันข้าม “สิ่งที่ขายไม่ได้ ก็ให้ไม่ได้” (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน