วันนี้15 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เปิดการอบรมกิจกรรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดยะลา ปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย ของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขจัดขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 300 คน

นางวรรณา บุรี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า เนื่องจากในแต่ละปี มีชาวไทยมุสลิมจังหวัดยะลา เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปีละประมาณ 1,000 – 1,200 คน และ ในปี 2562 มีผู้ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ฯ ตามรายชื่อจากกรมการปกครอง จำนวน เบื้องต้น 1,065 คน และมีข้อกำหนดว่าจะต้องมีผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นผู้ดำเนินการ และดูแลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่อนุญาตให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์เดินทางโดยลำพัง ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะมีผู้นำกลุ่ม ซึ่งเรียกว่า “แซะห์” ทำหน้าที่นำชาวไทยมุสลิมที่ต้องการไปแสวงบุญ จัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 10 – 45 คน โดยแซะห์จะทำหน้าที่แนะนำ การดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ภายในกลุ่มของตนเอง แซะห์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการสูญเสียชีวิตของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขณะพักอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย

นางวรรณา บุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา ข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนเดินทาง จำนวน 890 คน ที่มีภาวะปกติ 512 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ต้องเฝ้าระวัง 301 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 เสี่ยงสูง 70 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87และหลังเดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจย์ โดยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 1,005 คน พบว่า มีภาวะสุขภาพดังนี้ ภาวะปกติจำนวน 817 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 ต้องเฝ้าระวัง 171 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 เสี่ยงสูง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 ไม่มีรายงานการเสียชีวิต ซึ่งสาเหตุของการเจ็บป่วยปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและแห้งมาก การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่มีสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนปัจจัยสี่ สำหรับการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากประเทศไทย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดภาวการณ์เจ็บป่วยได้ง่าย หากประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพตนเอง และขาดการเตรียมร่างกายให้แข็งแรง

สำหรับการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น การตรวจสุขภาพก่อนไปและหลังกลับ การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดพฤติกรรมเสี่ยง และการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ขณะพักอาศัยประกอบศาสนกิจ ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 4 กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มอบหมายให้เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละอำเภอดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพวิธีป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วยและเกิดภาวะแทรกซ้อน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน