ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เพื่อให้ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นก่อนการเดินทาง ขณะปฏิบัติศาสนกิจ และในการเดินทางกลับ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจ ลดอัตราป่วย และเสียชีวิต พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนแซะห์ โดยมี นพ.วิกฤตนรากรณ์ คงแดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา บุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วม

นพ.วิกฤตนรากรณ์ คงแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมกิจการฮัจย์ที่ดีมาโดยตลอด ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในอันที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยซึ่งในปีงบประมาณ 2566 มีผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 1,675 คน

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดยะลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จึงจัดกิจกรรมดูแลให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นก่อนเดินทาง ขณะปฏิบัติศาสนกิจ และเดินทางกลับ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจ ลดอัตราป่วย อัตราป่วยตาย โดยมีกิจกรรมที่ให้บริการ คือ การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้กาฬหลังแอ่น การตรวจสุขภาพก่อนไปและหลังกลับ และการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อให้มีสุขภาพปกติ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ผู้เดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอเมืองยะลา จำนวนทั้งสิ้น 550 คน ณ ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำหรับการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายอำเภออื่น ๆ มีแผนการดำเนินการต่อไปแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน