วันนี้ (2 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดยะลา ปี 2561 โดยปีนี้มีผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เขตอำเภอเมืองยะลา จำนวน 350 คน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับเครือข่ายอำเภอเมืองยะลา จัดขึ้น

นางวรรณา บุรี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา กล่าวว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา ข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหลังเดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจญ์ โดยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 993 คน พบว่ามีภาวะสุขภาพปกติ จำนวน 737 คน คิดเป็นร้อยละ 74.37 ต้องเฝ้าระวัง 217 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90 เสี่ยงสูง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53 มีรายงานการเสียชีวิต 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 สาเหตุเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวและไตวาย (อำเภอเมืองยะลา บังนังสตา) ซึ่งสาเหตุของการจ็บป่วยต่าง ๆ ขณะที่ อยู่นครเมกกะ ส่วนใหญ่จากโรคประจำตัว และจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและแห้งมาก การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่มีสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนปัจจัยสี่ สำหรับการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากประเทศไทย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดภาวการณ์เจ็บป่วยได้ง่าย หากประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และขาดการเตรียมร่างกายให้แข็งแรง

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 3 กิจกรรม คือ การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น การตรวจสุขภาพก่อนไปและหลังกลับ และการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 3 กิจกรรมดังกล่าว ได้มอบให้เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละอำเภอดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ วิธีการป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วยและเกิดภาวะแทรกซ้อน และมอบกระเป๋าเวชภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นบางส่วนให้กับผู้เดินทางทุกคน

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

5

.

4

.

3

แบ่งปัน