วันที่ 30 พ.ย 62 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) ได้จัดงานทำบุญ ครบรอบ 52 ปี ก้าวย่างด้วยความมั่นคง สวท.ยะลา ทุกคลื่นมีแต่ความไฉไล สื่อสร้างสรรค์ สร้างสังคมสันติสุข ก้าวทันยุคดิจิทัล สวท.ยะลา 4.0

สำหรับกิจกรรมมีการทำบุญ 2 ศาสนา เริ่มต้นด้วยศาสนาอิสลาม ซึ่งมีผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ สวท.ยะลา รวมทั้ง นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมในพิธีละหมาดฮายัด ดูอาร์ ขอพร นอกจากนี้ ยังมีพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ โดยมี นางสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา นำ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ สวท.ยะลา ร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

สวท.ยะลา ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์ ด้วยการนำเสนอข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก หล่อหลอมจิตใจ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี โดยร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ประชาชน สนับสนุนให้เกิดความสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน ตลอดจน ตอบสนองนโยบายการปฏิบัติการจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์ของรัฐให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมี 4 คลื่นความถี่ ประกอบด้วย FM.92, 94.25, 95 MHz และระบบ AM.981 KHz มีรัศมีครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางรัฐของประเทศมาเลเซีย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน