%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99 %e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%88

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

            ในการนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์                ประธานกรรมการธนาคาร  ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ในฐานะที่ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในครั้งนี้

%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-jpg-600 %e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2-jpg-600

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมมีพระราชดำรัสแก่ นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการธนาคาร ภายหลังกล่าวถวายรายงาน

“ขอบคุณและน่ายินดีที่ธนาคารอิสลาม ได้นำบทบัญญัติของศาสนามาใช้ในการดำเนินงานของธนาคาร

%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%98-1 %e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c-jpg-600 %e0%b8%9f%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5jpg %e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-600

แบ่งปัน