นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรปราการได้ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งญาติพี่น้องที่เดินทางไปส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 18 เที่ยวบิน เที่ยวไป 9 เที่ยวบิน และเที่ยวกลับ 9 เที่ยวบิน รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 06.00 น ณ อาคารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 อาคารผู้โดยสารขาออก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดสมุทรปราการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดแนวทางและวิธีการอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440 ) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การตรวจคนเข้าเมือง ด้านขั้นตอนพิธีการทางศาสนาและด้านการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน